Stowarzyszenie Kr3atywni wspiera Oddam Odpady

0

Po trzech latach działalności jako nieformalna grupa realizująca działania w ramach Inicjatywy Społecznej „Oddam Odpady”, z dniem 14 lipca 2016 roku zostało oficjalnie zarejestrowane nasze stowarzyszenie „Kr3atywni” działające na rzecz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki odpadami.

Od chwili założenia Stowarzyszenie Kr3atywni realizuje projekty społeczne o tematyce odpadowej pod szyldem Inicjatywy Społecznej „Oddam Odpady”.

STATUT STOWARZYSZENIA KR3ATYWNI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie KR3ATYWNI, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie prawa polskiego.

§2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych może ono działać także poza granicami kraju przy poszanowaniu przepisów tamtejszego prawa oraz wynikających z umów międzynarodowych.

§3.

Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

§4.

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§6.

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, logotypu, znaków, odznak, sztandaru i barw.
 2. Nazwa, znaki, odznaki, pieczęć Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
 3. Tłumaczenie nazwy Stowarzyszenia na język angielski brzmi: CR3ATIVES.

§7.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy członków.

§8.

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o uczestnictwie w posiedzeniu, w tym o uczestnictwie w Walnym Zgromaczeniu Członków, należy przez to rozumieć również możliwość uczestnictwa członków Stowarzyszenia za pomocą środków komunikacji tele-informatycznej.
 2. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Stowarzyszenia za pomocą środków komunikacji tele-informatycznej.
 3. Sposób uczestnictwa i warunki oddawania głosów za pomocą środków komunikacji tele-informatycznej regulują regulaminy posiedzeń, w tym regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§9.

Celem Stowarzyszenia jest realizacja idei zrównoważonego rozwoju w tym gospodarki cyrkularnej i odnawialnych źródeł energii.

Realizację zrównoważonego rozwoju Stowarzyszenie rozumie jako:

 1. budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju;
 2. prowadzenia lobbingu i promocji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 3. edukacja i upowszechnianie transparentonści informacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 4. edukacja na rzecz i promocja koncepcji: recyklingu, upcyclingu, ekonomii cyrkularnej, gospodarki bezodpadowej, energetyki odnawialnej, kultury niezależnej, kultury lokalnej, produkcji lokalnej, rzemiosła, design thinking, odpowiedzialnego projektowania, projektowania zorientowanego na użytkowników, odpowiedzialnej konsumpcji, zrównoważonego łańcucha dostaw, krótkiego łańcucha produkcji żywności, rolnictwa wspieranego przez społeczność, rolnictwa ekologicznego, permakultury, agroekologii;
 5. wspieranie i monitorowanie zaangażowania społeczeństwa w działaniach na rzecz ograniczenia generowania odpadów;
 6. ochrony środowiska naturalnego, w tym fauny i flory;
 7. zapobieganie przestępstwom przeciw środowisku naturalnemu;
 8. wspieranie inicjatyw obywatelskich;
 9. wzmacnianie ruchu na rzecz efektywnej gospodarki odpadami, ograniczania produkcji odpadów oraz kreatywnego przetwarzania odpadów;
 10. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju;
 11. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń;
 12. opracowanie, tworzenie i wdrażanie nowych technologii wspierających zrównoważony rozwój, w tym odnawialnych źródeł energii;
 13. promowanie i organizacja wolontariatu młodzieży, dorosłych i seniorów;
 14. wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych skupionych wokół tematyki zrównoważonego rozwoju;
 15. upowszechnianie i promocja produktów stworzonych według zasad zrównoważonego rozwoju;
 16. upowszechniani i promocja działań na rzecz ekologicznie i społecznie odpowiedzialnej gospodarki żywnościowej;
 17. ochrona i promocja zdrowia, w tym promocja aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania;
 18. aktywizacja osób wykluczonych społecznie, między innymi osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych;
 19. upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów;
 20. upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 21. promowanie wydarzeń kulturalnych;
 22. promowanie kultury lokalnej i rzemiosła;
 23. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 24. promocja Polski na arenie międzynarodowej;
 25. podnoszenie jakości i upowszechnianie badań naukowych zmierzających do efektywnej gospodarki odpadami, zmniejszającej jej negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne;
 26. podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia.

§10.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. organizację i uczestnictwo w: spotkaniach, debatach, wykładach, festiwalach, seminariach, warsztatach, konferencjach, targach, kursach, pokazach, wystawach, projekcjach, perfomance, zlotach, koncertach, spektaklach, konkursach;
 2. prowadzenie i promocja działalności artystycznej, rzemieślniczej, rękodzielniczej, przetwórczej;
 3. projektowanie usług, produktów i rozwiązań;
 4. działalność publicystyczną i medialną;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej;
 6. opracowanie i prowadzenie platform edukacyjnych w przestrzeni cyfrowej;
 7. opracowanie i promocja technik, nowych rozwiązań oraz innowacyjnych technologii;
 8. tworzenie innowacyjnych kanałów komunikacji;
 9. inicjowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębioczości;
 10. współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą;
 11. powoływanie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
 12. tworzenie ekspertyz, badań, prognoz i programów;
 13. przeprowadzanie audytów i certyfikacji;
 14. organizację logistyki na rzecz efektywnego wykorzystania albo kreatywnego przetwarzania odpadów;
 15. rzecznictwo w zakresie realizacji celów statutowych wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli;
 16. składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów oraz do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności;
 17. działania interwencyjne z wykorzystaniem wszelkich środków przewidzianych przepisami prawa;
 18. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt;
 19. współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową
  i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w kraju i na arenie międzynarodowej;
 20. współpracę ze środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi;
 21. rozwój strategii, programów, projektów edukacyjnych i kulturalnych.

§11.

Stowarzyszenie realizuje swe cele zarówno poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej, jak i odpłatnej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

§12.

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel innego kraju niż Polska.
 3. Przyjmowanie członków odbywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji i podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o członkostwie.

§13.

Członek ma prawo do:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwa w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na Walnych Zgromadzeniach zgodnie z przepisami statutu,
 4. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 5. legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.

§14.

Członek ma obowiązek:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. zachowania tajemnicy na temat roboczych wewnętrznych ustaleń i planów strategicznych Stowarzyszenia aż do momentu ich oficjalnego upublicznienia,
 4. regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Zarządu.

§15.

Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.

§16.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje, gdy spełniony zostanie co najmniej jednej z poniższych warunków:
 2. pisemna rezygnacji członka;
 3. skreślenie  z listy członków przez Zarząd z powodu nie opłacenia rocznej składki;
 4. skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nie przestrzegania statutu lub uchwał Stowarzyszenia;
 5. śmierci członka;
 6. rozwiązania się Stowarzyszenia.
 7. Zarząd ma obowiązek poinformowania danego członka drogą listowną lub przez pocztę elektroniczną o skreśleniu go z listy członków.

§17.

Członkom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia składanego na ręce Zarządu, które jest rozpatrywane podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych przez siebie funkcji.

§20.

 1. Członkowie Stowarzyszenia, w tym Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie wyłącznie do wykonywania prac innych niż pełnienie funkcji Władz Stowarzyszenia.

§21.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków:

  1. sprawozdawczo-wyborcze – raz na dwa lata, w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od upływu kadencji Zarządu,
  2. sprawozdawcze – raz w roku, ale nie później niż do 30 czerwca następnego roku.

3. Pierwszy oraz drugi termin, miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd i podaje go do wiadomości członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

§22.

1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.

2. Członkowie wybrani do Władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.

§23.

Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:

 1. Na pisemny wniosek:
 2. co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia,
 3. Komisji Rewizyjnej, w terminie do sześciu tygodni od daty złożenia wniosku.
 4. Z własnej inicjatywy, w sytuacjach wyjątkowych, wymagających pilnych uchwał – zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 3.

§24.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bez ograniczeń.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym.

§25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:

 1. Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.
 2. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie programowych i finansowych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia.
 6. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i programów Stowarzyszenia.
 7. Uchwalanie zmian Statutu.
 8. Rozpatrywanie innych spraw nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§26.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób.
 2. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.
 3. Kadencja ustępującego Zarządu trwa do momentu wyboru nowego Zarządu.

§27.

 1. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborze i bezzwłocznie wyłania ze swego grona Prezesa, zastępcę oraz skarbnika, o czym powiadamia Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu maksymalnie do połowy składu pochodzącego z wyboru nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Każdy członek Zarządu składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.: oświadczenie członka Zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 20 ust. 1 pkt 5).

§28.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się tak często, jak wymaga tego prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia, nie rzadziej jednak niż co sześć miesięcy.
 2. Z zebrań Zarządu sporządzane są notatki podsumowujące spotkania, do których a członkowie Stowarzyszenia mają prawo wglądu.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby z Komisji Rewizyjnej, spośród członków Stowarzyszenia i spoza Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§29.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Organizowanie pracy Stowarzyszenia, w tym przygotowanie i zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 4. Sporządzanie rocznych planów pracy i budżetów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych i programowych.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich.
 6. Ustalanie składek członkowskich i trybu ich płacenia.
 7. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

§30.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w żadnym zakresie, składa się z dwóch członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 2 lat na zasadach określonych w § 24 niniejszego Statutu.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się bezpośrednio po wyborze i bezzwłocznie wyłania ze swego grona Przewodniczącego, o czym powiadamia Walne Zgromadzenie Członków.
 3. W czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna może dokooptować, spośród członków Stowarzyszenia, maksymalnie do połowy składu pochodzącego z wyboru nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej:
  1. nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie może być skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.
 5. Każdy członek organu kontroli wewnętrznej składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.: oświadczenie członka organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu (zgodnie z treścią Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 20 ust. 1 pkt 4-5).
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie w obecności wszystkich jej członków.

§31.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz w roku kontroli całokształtu działalności majątkowej Stowarzyszenia.
2. przeprowadzanie wycinkowych kontroli poszczególnych dziedzin działalności Stowarzyszenia,
3. występowanie do władz, jednostek organizacyjnych i członków Stowarzyszenia z żądaniem złożenia wyjaśnień we wszystkich sprawach stanowiących przedmiot kontroli,
4. występowanie do Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności kontrolnej za okresy roczne oraz okres kadencji Walnemu Zgromadzeniu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,
6. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
7. występowanie z wnioskiem o wotum nieufności dla Zarządu w razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna oraz jej członkowie mają prawo:

1. uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
2. otrzymywać od Zarządu sprawozdania z posiedzeń i zawiadomienia o inicjatywach i innych działaniach podejmowanych przez Zarząd,
3. korzystać z sekretariatu Stowarzyszenia,
4. występować do Zarządu z wnioskami dotyczącymi trybu przeprowadzania działalności kontrolnej.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§32.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działania.

2. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki pochodzące z:

1. składek członkowskich,
2. darowizn, spadków i zapisów,
3. dotacji, subwencji i grantów,
4. dochodów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.
5. ofiarności publicznej, zbiórek publicznych i crowdfundingu.

3. Niedozwolone jest:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§33.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§34.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§35.

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest jeden członek Zarządu. Do zaciągania zobowiązań w wysokości powyżej  1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) a nieprzekraczających kwoty 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań powyżej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36.

Uchwałę w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków (zwyczajne lub nadzwyczajne) zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§37.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy plus jednej osoby uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§38.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

§39.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

UDOSTĘPNIJ