Regulamin Mapy do Świata bez Śmieci

I Informacje Ogólne

 1. Regulamin reguluje zasady korzystania z Mapy do Świata bez Śmieci znajdującej się pod adresem http://mapa.oddamodpady.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem właściwe są przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Twórcą Mapy jest Stowarzyszenie Kr3atywni z siedzibą w Warszawie ul.Chmielna 73b lok.16 00-801 KRS 0000628227

II Definicje

 1. Mapa jest graficznym obszarem znajdującym się pod adresem: http://mapa.oddamodpady.pl umożliwiającym wyszukiwanie punktów.
 2. Punkt to miejsce w których można legalnie oddać, wyrzucić, zutylizować śmieci.
 3. Informację o punkcie można zgłosić za pomocą Formularza, który jest dostępny pod adresem: http://www.oddamodpady.pl/dodaj-punkt
 4. Twórcą Mapy jest podmiot administrujący stroną internetową: http://mapa.oddamodpady.pl
 5. Użytkownikiem jest osoba odwiedzająca stronę http://mapa.oddamodpady.pl
 6. Partnerem jest właściciel sieci Punktów.
 7. Opiekunem Punktu jest osoba sprawująca faktyczną pieczę nad punktem.
 8. Hierarchia postępowania z odpadami klasyfikuje opcje gospodarki odpadami w kategoriach ich wpływu na środowisko.

III Rodzaje i zakres usług

 1. Celem Mapy jest ułatwienie Użytkownikom dostępu do informacji o sposobach postępowania z niechcianymi przedmiotami, w szczególności poprzez wskazanie miejsc, gdzie można m.in.  naprawić, oddać i legalnie wyrzucić odpady.
 2. Twórca Mapy nieodpłatnie zapewnia dostęp do Mapy Użytkownikom.
 3. Twórca Mapy dba o zgodne z celem korzystanie z Mapy przez Użytkowników.
 4. Twórca Mapy dokonuje napraw i innych nakładów w celu utrzymania Mapy.
 5. Twórca Mapy nanosi punkt na Mapę na podstawie informacji przesłanych w Formularzach przez Użytkowników, Opiekunów Punktów lub informacji udostępnionych przez Partnerów.
 6. Twórca Mapy nie sprawdza zgodności przekazywanych przez Użytkowników, Opiekunów Punktów lub Partnerów informacji ze stanem rzeczywistym.
 7. Twórca Mapy może modyfikować informacje przekazane przez Użytkowników, Opiekunów Punktów lub Partnerów w celu dostosowania ich do wymagań technicznych i szaty graficznej Mapy, poprawienia błędów językowych lub sprostowania oczywistych omyłek.

IV Warunki korzystania z Mapy

 1. Korzystanie z Mapy jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.
 2. Korzystanie z Mapy przez Użytkownika jest nieodpłatne i nie wymaga logowania.
 3. Warunkami technicznymi niezbędnym do korzystania z Mapy jest:
  • dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet wyposażonym w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox 30.x lub nowszą, Google Chrome 35.x lub nowszą, Microsoft Internet Explorer 10 lub nowszą, Apple Safari 5.x lub nowszą,
  • akceptacja plików cookies oraz obsługa Javascript w przeglądarce internetowej
 4. Użytkownik nie może stosować technik masowego pobierania danych z Mapy w inny sposób niż za pomocą interface’u www oraz wykorzystywać ich do innych celów niż informacyjne.
 5. Użytkownik nie może nanosić samodzielnie Punktów na Mapę. Dodawanie Punktów na Mapie wymaga wypełnienia odpowiedniego Formularza znajdującego się pod adresem http://www.oddamodpady.pl/dodaj-punkt i przesłanie go do Twórcy Mapy.
 6. Zakazane jest przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie tego zakazu powoduje odpowiedzialność Użytkownika przewidzianą przepisami prawa polskiego.
 7. Za zgodność informacji przekazanych za pomocą Formularza ze stanem rzeczywistym odpowiada zgłaszający punkt.
 8. Twórca Mapy może odmówić umieszczenia informacji dotyczących Punktu na Mapie bez podania przyczyny.
 9. Twórca Mapy usuwa Punkt na prośbę zgłaszającego lub innego upoważnionego podmiotu.
 10. Twórca Mapy usuwa Punkt z Mapy po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przekazanych informacji.
 11. Twórca Mapy usuwa punkt z Mapy po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze informacji lub ich niezgodności ze stanem rzeczywistym. Uprzednio informuje o swoim zamiarze zgłaszającego.
 12. Twórca Mapy zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej umyślnym podaniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

V Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Twórca Mapy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z korzystania z informacji przekazanych przez zgłaszającego Punkt, a w szczególności wynikłą z niezgodności informacji ze stanem rzeczywistym.
 2. Twórca Mapy nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje o charakterze bezprawnym, jeżeli o ich bezprawnych charakterze nie wiedział.
 3. Twórca Mapy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą u zgłaszającego w wyniku uniemożliwienia dostępu do informacji przez niego przekazanych, jeżeli otrzymał zawiadomienie urzędowe o bezprawnym charakterze tych informacji.
 4. Twórca Mapy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą u zgłaszającego w wyniku uniemożliwienia dostępu do informacji jeżeli otrzymał wiarygodną informację o ich bezprawnym charakterze. Uprzednio zawiadamia o zamiarze uniemożliwienia dostępu.

VI  Postanowienia końcowe

 1. Twórca Mapy zastrzega możliwość zmiany postanowień regulaminu. Zmiany nie obowiązują wstecz.
 2. Pierwszeństwo interpretacji postanowień Regulaminu należy do Twórcy Mapy.